Boeiend onderwijs

Net zoals Helen Parkhurst vroeger deed, bieden we de kinderen boeiend onderwijs, waarbij de kinderen duurzame vaardigheden leren. Onder duurzame vaardigheden verstaan we vaardigheden, waar je je hele leven profijt van hebt.

We streven onderwijs na dat boeiend en uitdagend is en betekenisvol voor kinderen. Waarin de kinderen ook zelf verantwoordelijkheid dragen en actief zijn. Waarbij de leraar -met passie- een regisseursrol speelt en positief omgaat met verschillen tussen kinderen. We werken doelgericht. Onze doelen halen we veelal uit de reguliere methodes. De methodes laten we “zinvol” los. We gaan er vrijer mee om. We toetsen consequent onze doelen. We bereiken veel door goed (in)formeel overleg, door regelmatig bij elkaar in de klas te kijken, elkaars kwaliteiten te benutten en de kinderen erbij te betrekken. 

Meervoudige intelligentie

leder kind is anders. Ieder kind heeft een uniek patroon van sterke en zwakke intelligenties. Howard Gardner onderscheidt 8 intelligenties:  

1  Woordknap               Tekenknap 
2  Redeneerknap    Groenknap
3  Ikknap    Mensenknap
4  Beweegknap    Muziekknap


Bij het aanbieden van leerstof proberen we zo veel mogelijk gebruik te maken van zo veel mogelijk verschillende intelligenties. We maken gebruik van zo veel mogelijk verschillende werkvormen en activiteiten. Dus niet alleen vertellen, maar ook laten voelen, tekenen, bewegen enz. Dit geldt niet alleen voor de leerstof, maar bijvoorbeeld ook voor het keuzewerk en de inrichting van het lokaal. Voor belangstellende ouders hebben we aanvullende informatie over dit interessante onderwerp.

Systeemdenken

De wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder. Door middel van systeemdenken leren we de kinderen een nieuwe taal, waardoor ze:

  • Systemen waarin we leven, verkennen
  • Op een andere manier gaan kijken
  • Relaties zien
  • Wederzijdse afhankelijkheid begrijpen
  • Complexe zaken begrijpen

Systeemdenken vraagt om een nieuwe taal, omdat onze taal lineair denken in de hand werkt. Bij het systeemdenken gebruiken we veel visuele hulpmiddelen, zoals woordspinnen, clusters en mindmaps. Om patronen zichtbaar te maken van zaken en cyclisch te denken, maken we gebruik van diverse systeemhulpmiddelen, zoals gedragspatroongrafieken, causale lussen, relatiecirkels, venndiagrammen, de ijsberg en stroomdiagrammen.

Het laatste Nieuws