Toetsen en LVS

Om er zeker van te zijn dat het onderwijs op onze school op niveau is, toetsen  we  de  kinderen regelmatig  met  objectieve landelijk genormeerde toetsen op een groot aantal gebieden van taal en rekenen en in de hogere leerjaren ook op andere gebieden, zoals studievaardigheden en sociaal-emotionele elementen. Wij noemen dat het leerlingvolgsysteem (LVS).

Het leerlingvolgsysteem geeft leerkrachten betrouwbare informatie over de vorderingen van leerlingen én de hele groep. Verder geeft het leerlingvolgsysteem inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op scholen.

Op deze ‘meten is weten’ wijze kunnen we het niveau van ons onderwijs vergelijken met het gemiddelde niveau van onderwijs van de andere scholen in Nederland. Met de door ons gebruikte toetsen is het mogelijk de vorderingen van een kind te vergelijken met andere kinderen in ons land. Zo heeft de school een goede maatstaf voor het beoordelen van die vorderingen. Ook kunnen we achterhalen of elk individueel kind op de goede weg is. Deze niet-methodegebonden toetsen worden, zoals voorgeschreven afgenomen in de maanden januari/februari en in juni/juli. Dat betekent dat wij de scores hiervan in het rapport kunnen meewegen. Bij het tienminutengesprek ontvangt u een grafiek van de vaardigheidsscores van uw kind. Hieronder geven wij aan wat de betekenis is van de diverse letters.

  • Niveau I: behaald door 25% van de hoogst scorenden
  • Niveau II: de 25% die net boven tot ruim boven het landelijk gemiddelde scoren
  • Niveau III: de 25 % die net onder het landelijk gemiddelde zit
  • Niveau IV: de 15% die ruim onder het landelijk gemiddelde scoren.
  • Niveau V de 10 % zwakst scorenden

De kinderen van groep 7 doen mee aan de Cito-entreetoets en de kinderen van groep 8 aan de Cito-eindtoets. Cito geeft naar aanleiding van de entreetoets een verwachting af met betrekking tot de resultaten van de eindtoets. Een ouder hoeft dus niet voor verrassingen te komen staan wat betreft de uitslag van de Cito-eindtoets.

Ouders zijn overigens vrij om hun kind bij elke andere instelling of instituut te laten toetsen of testen. Informatie over de vorderingen van uw kind kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind inzien.

Consequenties LVS

Het leerlingvolgsysteem geeft ons op schoolniveau de mogelijkheid om consequenties te trekken uit onze manier van onderwijs geven  en/of onderdelen van het onder- wijsprogramma te verbeteren. Als de resultaten niet beantwoorden aan de verwachtingen, willen we graag weten waarom dat is. Eventueel onderzoeken we of een andere methode beter is. Het LOVS kan beschouwd worden als de   kwaliteitsbewaking   van  ons   onderwijs.

Het laatste Nieuws