Functionarissen bij de Meander

Het hoofddoel van onze school is het geven van goed onderwijs aan kinderen. Om dit te kunnen verwezenlijken zijn veel verschillende functionarissen bij ons op school werkzaam. Zij spelen allen hun eigen belangrijke rol. De inspectie verwoordde het in haar inspectieverslag als volgt: Juist door het goede samenspel van al deze mensen functioneert De Meander als een geoliede machine.

Groepsleerkrachten

Bij het geven van goed onderwijs spelen de groepsleerkrachten een cruciale rol. Zij zijn de personen, die dagelijks met de kinderen werken en meestal ook de contactpersonen met de ouders zijn. Naast de groepsleerkrachten is er echter nog een heel team aanwezig.

Intern begeleider (IB-er)

De IB-er is verantwoordelijk voor het zorgbeleid. Zij draagt zorg voor een goede toetskalender, verwerking van de gegevens, bespreekt deze gegevens met de leerkrachten en stelt in overleg met de leerkrachten begeleidingsplannen op. Verder voert zij overleg met ouders, directie, remedial teacher en externe organisaties.

Remedial teacher (RT-er)

De remedial teacher doet nader onderzoek bij individuele kinderen naar de oorzaak van gedrags- en leerproblemen. Zij stelt de handelingsplannen op en voert deze uit. Hierover wordt regelmatig overleg gevoerd met de intern begeleider en de groepsleerkracht.

Studenten

We vinden het belangrijk dat studenten van de Pabo (Pedagogische Academie voor het Basis Onderwijs) bij ons stage lopen.

De Meander is een opleidingsinstituut voor ALPO-studenten (Academische lerarenopleiding primair onderwijs) Onder verantwoordelijkheid van een leerkracht geven zij les en begeleiden individuele kinderen. Ook bieden wij vooral ruimte aan LIO-ers (studenten in hun eindjaar) en derdejaarsstudenten, die gekozen hebben voor de Daltonvariant.

Verder bieden we jaarlijks stageplekken aan studenten van het ROC. Deze studenten volgen meestal de opleiding voor onderwijsassistent.

Leraar in opleiding (LIO-er)

Aan het eind van hun opleiding volgen alle studenten van de Pabo hun eindstage. Pas na een sollicitatiegesprek worden deze studenten op onze school toegelaten. Na een kennismakingsperiode moet een student zelfstandig een groep begeleiden. De groepsleerkracht blijft echter eindverantwoordelijk. We hebben zeer goede ervaringen met deze LIO-ers en hebben verschillende zeer goede leerkrachten na hun stage aan onze school kunnen binden.

Invallers

Op De Meander hebben we tot nog toe zeer capabele leerkrachten kunnen aantrekken. Echter het vinden van goede invallers wordt steeds moeilijker. Vaak konden we calamiteiten opvangen door een extra beroep te doen op parttimers, ouders met een onderwijsbevoegdheid en ouders die de opleiding voor leerkracht volgen. Helaas hebben we enkele keren geen invallers kunnen vinden. In overleg met het team en de medezeggenschapsraad hebben we voor zo'n noodsituatie de volgende afspraken gemaakt:

Groep 1 en 2

Bij onverwachte ziekte en geen vervanging zullen we ouders zo veel mogelijk vragen hun kleuter weer mee naar huis te nemen. De resterende kleuters worden samengevoegd.

Groep 3 t/m 8

De eerste onverwachte ziektedag worden de kinderen verdeeld over de andere groepen. Ze krijgen werk mee. Voor noodgevallen liggen er voor iedere groep werkpakketten klaar. Vanaf de tweede dag wordt er een groep kinderen naar huis gestuurd. Het gaat dan steeds om een andere groep kinderen. Op het moment dat groep 8 klaar is met de Cito-toets, wordt deze groep als eerste naar huis gestuurd met huiswerk.

Als er wel vervanging gevonden kan worden voor een andere groep dan de groep waarvan de leerkracht ziek is, schuift een van de groepsleerkrachten door. Vanzelfsprekend kan de situatie zich voordoen dat meerdere leerkrachten tegelijk ziek zijn. We zullen dan genoodzaakt zijn om zo veel mogelijk ouders te bewegen hun kind weer mee naar huis te nemen.

Ouders, team en directie staan in de toekomst voor de moeilijke taak de kinderen enerzijds goed op te vangen en anderzijds er voor te zorgen dat de werkdruk voor het personeel binnen de perken blijft. Maar zoals altijd op de Meander: samen komen we ook bij de oplossing van dit probleem een heel eind!

De directie

De directie is eindverantwoordelijk voor alle schoolzaken. Zij geeft leiding aan de gehele organisatie. Om dit zo goed mogelijk te doen, is communicatie met ouders en het gehele team zeer belangrijk.