Formulieren "Bereikbaarheid ouders"

Deze formulieren zijn voor "noodgevallen" verzameld in een map in de teamkamer. We vinden het erg belangrijk dat eventuele wijzigingen (adres, telefoonnummer, medicijnen, etc.) tijdens het schooljaar zo snel mogelijk worden doorgegeven. Blanco formulieren zijn bij de directie verkrijgbaar en kunt u bij de groepsleerkracht inleveren. Het formulier is ook te downloaden van onze website en naar school terug te mailen. 

Melding ziekte en verlof

Op dit moment zijn kinderen vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Er is in de toekomst wellicht sprake van uitbreiding van de leerplicht vanaf het vierde jaar. Ouders/verzorgers zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen naar school gaan. Afwezigheid zonder geldige reden of toestemming van de directie is ongeoorloofd verzuim en moet door ons worden gemeld aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind ziek is en niet naar school kan, ontvangen wij hierover graag tijdig telefonisch bericht. U kunt ook een briefje voor de leerkracht meegeven aan een ander kind uit uw gezin of uit de buurt.

Om verlof aan te vragen buiten de vastgestelde vakanties en vrije dagen, kunnen ouders een beroep doen op de zogenaamde "gewichtige omstandigheden". Deze omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn: huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van een naaste bloedverwant, verhuizing, of de onmogelijkheid vakantie op te nemen in de schoolvakanties. Neemt u in voorkomende gevallen tijdig contact op met de directie, deze beoordeelt het verzoek. Wanneer het gaat om meer dan 10 dagen per schooljaar, is de goedkeuring van de leerplichtambtenaar vereist.

 

 

 

onze Agenda / Nieuwsbrieven