Privacy en AVG 

Op De Meander wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. De school heeft leerlinggegevensnodig om leerlingen goed onderwijs te kunnen geven en te begeleiden. Ook worden de gegevens opgeslagen voor de goede administratieve organisatie van de school. De meeste leerlinggegevenskomen van ouders (zoals bij de inschrijving op school), maar ook leerkrachtenen ondersteunend personeel leggen gegevens vast over de leerlingen (bijvoorbeeld cijfers en vorderingen). Soms worden er bijzondere persoonsgegevens, zoals medische informatie (denk hierbij aan dyslexie of ADHD), geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding vaneen leerling.  

Tijdens de lessen gebruiken wij een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te identificeren. Met de leveranciers van deze leermiddelen zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gebruik van de gegevens die ze van de school krijgen. Een leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als de school daar toestemming voor geeft.  

De leerlinggegevens worden op school opgeslagen in het digitale administratiesysteem ParnasSys. Het programma is beveiligd en de toegang tot de persoonsgegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat De Meander onderdeel uit maakt van de Stichting Robijn (zie www.stichtingrobijn.nl), worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie.  

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen (als die gegevens niet langer nodig zijn). Voor vragen of het uitoefenen van deze rechten, kan contact worden opgenomen met de leerkracht(en)van de leerling, of met de directeur. In geval van uitwisseling van leerling gegevens met andere organisaties, wordt daar vooraf toestemming gevraagd aan de ouders, tenzij die uitwisseling verplicht is op grond van de wet.  

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkrachten of bij de directeur.  

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacyverklaring en ons privacyreglement. Het privacyreglement en de privacyverklaring vindt u op de website van Robijn (www.stichtingrobijn.nl/over-robijn/privacy). Bij ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaren ouders/verzorgers op de hoogte te zijn van de verwerking van de persoonsgegevens.  

Volgens de AVG hebben we als school de verantwoordelijkheid om de persoonsgegevens van kinderen en medewerkers goed te beschermen. Daarom heeft Robijn een functionaris gegevensverwerking (FG-er) en een privacy officer aangesteld, beide functionarissen zijn bereikbaar via privacy@stichtingrobijn.nl 

Informatieverstrekking naar externe organisaties

De school verstrekt alleen informatie aan derden na schriftelijke toestemming van de verantwoordelijken (meestal een van de ouders).

Als er een ernstig vermoeden bestaat van een zorgwekkende thuissituatie dan bespreken we dit met de ouder(s). Eventueel doen wij een melding bij 'Samen Veilig'. Deze organisatie komt in beeld als er zorgen zijn over de veiligheid van een kind of als er sprake is van geweld in de huiselijke sfeer. Deze medewerkers werken samen met ouder, gezin, netwerk en lokale hulpverlening aan een oplossing. Indien nodig dragen zij de informatie over aan het SAFE-team in de gemeente.