Geldelijke bijdrage van ouders

De bijdrage die van de ouders wordt gevraagd, is vrijwillig. Het onderwijs aan onze school is kosteloos. De school heft geen extra ouderbijdrage. Om toch extra activiteiten te kunnen bekostigen, wordt door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad wèl een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar door de ouders vastgesteld tijdens de algemene ouderavond. In deze vergadering legt de medezeggenschapsraad verantwoording of over de besteding van deze gelden. Het nummer van de girorekening van de MR is 2212372. Voor de actuele bedragen verwijzen wij u naar de jaargids.

De school vraagt een bijdrage voor het kleuterreisje en de schoolkampen. Eind januari ontvangen de ouders een formulier voor eenmalige machtiging. Voor de actuele bedragen verwijzen wij u naar de jaargids.

U-pas

De U-pas is een kortingspas voor mensen met een laag inkomen. Met de U-pas kunt u korting krijgen op allerlei activiteiten, van sport, musea, schoolgeld, bioscoop en bibliotheek tot cursussen en dagtochten.

Meer weten? Kijk op www.u-pas.nl of bel tel. 030 - 286 50 50  (9-11 uur).

Stichting Leergeld

De landelijke organisatie “Leergeld” is ook in Nieuwegein actief. Deze stichting wil schoolgaande kinderen steunen, die ten gevolge van een onvoldoende gezinsinkomen niet of nauwelijks kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten..

In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Ook de kosten die de school met zich meebrengt, zijn soms niet op te brengen.

Stichting Leergeld vindt dat alle kinderen van 4 tot 18 jaar mee moeten kunnen doen, daarom biedt zij ook de helpende hand. Dat kan in de vorm van een verwijzing naar wettelijk voorliggende voorzieningen, maar ook in de vorm van een voorschot, gift of renteloze lening.

Stichting Leergeld behandelt uw aanvraag in alle vertrouwelijkheid. 

Wilt u meer weten dan kunt u bellen met 030-6305425 of mailen naar leergeld@ggdmn.nl

Het laatste Nieuws