De Daltonprincipes en de taak

In de taak hebben de kinderen een zekere mate van vrijheid. Ze kunnen zelf bepalen met welk onderdeel ze willen beginnen, hoeveel tijd ze eraan besteden, bij wie ze hulp halen, met wie ze samenwerken, welke hulpbronnen ze willen raadplegen en waar ze willen zitten.

Deze vrijheid is echter altijd gebonden aan enkele beperkingen. De kinderen hebben de plicht hun werk af te maken, hun gedrag mag niet storend zijn voor anderen en uiteindelijk zal iedereen in de controletaak optimaal moeten presteren.
Zo leren de kinderen langzamerhand hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Vrijheid en plicht gaan in harmonie samen. Een aantal taken leent zich voor samenwerking. Ook dit is iets dat geleidelijk ontwikkeld wordt. Door het gebruik van taken zijn de kinderen periodes zelfstandig aan het werk. De leerkracht krijgt hierdoor meer tijd om kinderen individueel te begeleiden.

Taken

Alle kinderen van groep 2 tot en met 8 hebben een taak. De lengte daarvan groeit vanaf twee maal 15 minuten in groep 2 naar een weektaak in de groepen 7 en 8. We onderscheiden basistaken, extra taken, keuzetaken en controletaken. De basistaak omvat de verplichte stof. Door de leerkracht wordt aangegeven welke werkzaamheden moeten worden gedaan en wanneer het werk af moet zijn. Alle kinderen moeten de basistaak dus doen. De mogelijkheid bestaat om binnen de basistaak te differentiëren. Zo kunnen kinderen op hun eigen niveau werk aangeboden krijgen.

Als de basistaak is afgerond, kan een extra taak worden gedaan. De stof die kinderen aangereikt krijgen, is vaak een verdieping of een verrijking van de basisstof. Als kinderen wat moeite hebben met onderdelen uit de basisstof kan door middel van deze taak extra oefenstof worden aangeboden. De kinderen die klaar zijn met de extra taak richten zich op een of meer keuzetaken. De kinderen mogen uit verschillende taken kiezen. Ook kunnen ze zelf voorstellen doen voor een keuzetaak.

Uiteraard wordt er regelmatig getoetst of kinderen de basisstof beheersen. Dit gebeurt door de controletaak. Kinderen kunnen dan geen hulp van anderen inroepen, zoals dat bij basis- en keuzetaken wel mogelijk is. Leerkrachten kunnen op deze manier iedere leerling individueel volgen.

Daltonbord

Met het Daltonbord stimuleren we de zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het samenwerken van de kinderen. Alle groepen werken wekelijks met het Daltonbord. De planning is afgestemd op de leeftijd en de groep.
Op het bord staan verplichte taken en vrije keuzetaken. De verplichte taken moeten binnen de gestelde tijd af zijn. We streven naar zoveel mogelijk gevarieerde opdrachten, waarbij we uitgaan van de principes van Meervoudige Intelligentie. Na afloop evalueren we de taken en de opdrachten.

De taken op het Daltonbord wisselen wekelijks. Soms wordt er gedurende een langere periode met het Daltonbord gewerkt (bijv. twee weken, eventueel in circuitvorm). De taken worden in groep 1 t/m 5 aangegeven met fotokaartjes, groep 6 t/m 8 werken met kaartjes waarop 'geschreven opdrachten' staan. Boven de fotokaartjes of geschreven opdrachten wordt aangegeven bij welke intelligentie het werkje het meest aansluit.

Daaronder wordt aangegeven hoeveel leerlingen het werkje kunnen kiezen. Een x betekent dat er geen maximum aantal is. De verplichte taken worden aangegeven met een zwart magneetje.

Dalton bij de kleutergroepen

In de kleutergroepen speelt het Daltonbord een belangrijke rol. Hierop is te zien welke keuzemogelijkheden er zijn. Elk kind maakt een keuze en geeft deze op het bord aan met een kaartje in de kleur van de dag. Deze kleuren hanteren we in alle groepen. De kleuren van de dagen in ons Daltononderwijs zijn als volgt:

 Maandag Blauw 
 Dinsdag Geel 
 Woensdag Rood
 Donderdag  Groen 
 Vrijdag Oranje

We gaan ervan uit dat een kind in groep 2 minimaal een kwartier zelfstandig aan het werk kan blijven. In de loop van het schooljaar wordt de taak steeds belangrijker. De leerkracht houdt per dag een administratie bij die hem of haar in staat stelt iedere leerling individueel te volgen.

In groep 3 borduren we voort op de werkwijze van groep 2. Op het moment dat de kinderen kunnen lezen en schrijven (na de kerstvakantie), krijgen ze een takenmap. De kinderen kleuren steeds een opdracht af, als zij die vervuld hebben. We maken steeds gebruik van dezelfde kleuren. Zo leren de kinderen langzamerhand zelf hun werk te plannen.

Dalton taken hogere groepen

Naarmate de kinderen in hogere leerjaren komen, wordt de taak groter. Zij zijn langer zelfstandig aan het werk. De leerkracht blijft altijd een begeleidende rol spelen. Als een leerling klaar is met een onderdeel, tekent hij of zij dat af in de dagkleur. Het werk wordt ofwel door de leerling zelf of door de leerkracht nagekeken.

Het Daltonbord blijft in alle groepen een belangrijke rol spelen. Het wordt veelal 's middags toegepast bij de zaakvakken (aardrijkskunde, verkeer, geschiedenis, techniek en biologie) en creatieve vakken.