Handelingsplannen en groepsplannen

Als een kind extra hulp krijgt, dan stelt de leerkracht waar nodig een handelingsplan op. Daarin staat precies waarom een kind, welke extra ondersteuning krijgt en voor welke periode. Soms ook vragen we ouders om thuis wat extra inspanningen te doen. Een handelingsplan is een verantwoording over wat er met een kind gebeurt aan extra ondersteuning. De komende jaren zullen we ons verder bekwamen in het omgaan met handelingsgericht werken in de groep en het opstellen van groepsplannen.

Intern Begeleider

Als onderdeel van de schoolorganisatie heeft één gespecialiseerde leerkracht de taak van interne begeleider.  Zij  coördineert  de  specifieke  zorg  voor kinderen. Bijvoorbeeld leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen. Tevens neemt zij aanvullende toetsen of testen af als eerder afgenomen toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problemen geven. Zij adviseert de leerkrachten over extra hulpmateriaal.

De interne begeleider houdt de zorg voor onze kinderen nauwgezet in de gaten. Zij voert met leerkrachten over alle leerlingen minimaal twee groepsgesprekken per jaar naar aanleiding van de toetsresultaten. Daaruit vloeien gesprekken voort over individuele leerlingen. De interne begeleider functioneert bovendien als schakel tussen onze school en andere instanties waar het om leerlingenzorg gaat, zoals Schoolmaatschappelijk Werk, Bureau Jeugdzorg,  MEE, Jeugd en Gezin en het  Zorg- en adviesteam (ZAT).

Gesprekken over kinderen

Als ouders problemen van hun  kind willen bespreken, komt uiteraard als eerste de groepsleerkracht in beeld. Die maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van de kinderen in de groep. Ouders kunnen eventueel ook een afspraak maken met de intern begeleider en de vorderingen bespreken.

Externe Leerlingzorg

Mochten de leerkracht en intern begeleider in overleg met elkaar en met de ouders bepaalde problemen niet op kunnen lossen, dan kan een beroep worden gedaan op een externe instantie, bijvoorbeeld CEDgroep. Een onderwijsadviseur kan de school en de ouders adviseren welke stappen er gezet moeten worden, als het om een kind gaat met problemen.

Niet altijd is een leerling erbij gebaat om in dezelfde groep of op dezelfde school te blijven. Een meer ingrijpende maatregel zoals bijvoorbeeld langer in een bepaalde groep blijven of aanmelding bij een speciale school voor basisonderwijs kan soms nodig zijn. Een besluit wordt altijd in samenspraak met de ouders genomen. In sommige gevallen neemt onze school hierbij haar eigen verantwoordelijkheid.

Het laatste Nieuws