Aansprakelijkheid en verzekering

In het Burgerlijk Wetboek zijn de regels omtrent aansprakelijkheid voor kinderen tot 14 jaar weergegeven. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en rechtstreeks aansprakelijk voor de schade die zij aan anderen toebrengen.

Een leerkracht blijft aansprakelijk voor eigen handelen of voor schade die te wijten is aan zijn of haar nalatigheid. Daarvan is sprake als hij of zij aantoonbaar iets verzuimd heeft te doen, waardoor schade ontstaat, terwijl ingrijpen van de leerkracht wel verwacht had mogen worden. Dat laatste zorgt wel eens voor misverstanden. Sommige ouders gaan er ten onrechte van uit, dat leerkrachten verplicht zijn toezicht te houden op de kinderen, ongeacht het tijdstip. Dat is dus niet zo. Niet voor niets laat de school nadrukkelijk weten wanneer er toezicht is en wanneer niet. Toezicht is er alleen onder schooltijd. Dus van 8.30 uur tot 14.15 uur. Toezicht tijdens de voorschoolse en naschoolse opvang valt vanzelfsprekend onder verantwoordelijkheid van KMN Kind & Co.

De leerkrachten bij ons op school voelen zich natuurlijk ook verantwoordelijk voor de vele zaken die in en om de school gebeuren, maar ze kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden, omdat ze niet hebben ingegrepen op een moment dat dat niet van hen verwacht mag worden.

Enkele voorbeelden: 

  • Als Linda tijdens het speelkwartier de bril van Kevins neus slaat, zijn Linda’s ouders aansprakelijk, ook al waren zij niet in staat om in te grijpen om de schade te voorkomen. De leerkracht die toezicht hield, is niet aansprakelijk.
  • Als tijdens het overblijven op school een spel wat te ruw uitvalt en er schade ontstaat, wordt de schade verhaald op de ouders van de veroorzaker van de schade, ook al is er geen sprake van opzet. De toezichthoudende persoon, ongeacht of dit een leerkracht, vrijwilliger of betaalde kracht is, is niet aansprakelijk.
  • Als een leerkracht met de groep in een rij bijvoorbeeld naar de gymzaal loopt of fietst, voelt hij of zij zich natuurlijk verantwoordelijk. Maar als een kind plotseling de weg op schiet, waardoor een automobilist zijn stuur moet omgooien en een lantaarnpaal ramt, dan is de leerkracht niet aansprakelijk. De ouders zullen de schade aan de auto en de lantaarnpaal moeten vergoeden.

De aansprakelijkheid voor kinderen tot 14 jaar ligt dus bij de ouders. Het maakt geen verschil of de schade per ongeluk of expres wordt toegebracht. Gezien het bovenstaande is het dus van groot belang dat u als ouders een degelijke W.A.-verzekering voor uw kinderen heeft. Dezeverzekering voorziet in voorkomende gevallen voor dekking van de aangerichte schade. Via de ouderbijdrage is een ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering keert in geval van letsel of overlijden een geldbedrag uit, waarvan de hoogte afhangt van de aard van het letsel.

Bedragen die worden vergoed:

  • Vergoeding element tandheelkundige behandeling: € 250,-
  • Bij algehele blijvende invaliditeit door een ongeval: € 25.000,
  • Bij overlijden door een ongeval: € 1.000,-
  • Vergoeding per dag verzorging na ziekenhuis per dag: € 35,-