Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van ODS De Meander bestaat uit ouders en teamleden.

In het schooljaar 2018/2019 bestaat de MR uit de volgende leden:

Oudergeleding:                                                Personeelsgeleding:

Voorzitter: Ellen Gooszen-Wentzel               Algemeen lid: Luuk Schulte (leerkracht groep 5)

Penningmeester: Mireille Henst                   Secretaris: Reny Martherus (intern begeleider)

Algemeen lid: Mattijs Jimmink                     Algemeen lid: Sabina van Rossum

Namens de directie is Annemieke Verweij (gedeeltelijk) aanwezig tijdens de vergaderingen, zij heeft een adviserende en informerende rol.

Vergaderdata:

U bent altijd welkom om het openbare gedeelte van de MR-vergadering bij te wonen. Op de volgende data vergadert de MR: Maandag 19 februari; Maandag 16 april; Dinsdag 11 juni. De vergadering start om 19.00 uur. Locatie De Morel (leercentrum in de school).

De data worden ook gecommuniceerd door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden bij één van de MR-leden of mailen naar mr@demeander.nl. Uw aanwezigheid wordt op prijs gesteld.

Onderwerpen van gesprek:

De MR bespreekt diverse vaste onderwerpen, een greep hieruit: schoolbeleid, jaarplanning, begroting, formatie. Daarnaast komen er verschillende onderwerpen naar voren die gedurende het jaar aandacht behoeven, zoals: onderwijsvisie, veiligheid, ouder-, kind- en schoolcontact. Deze onderwerpen kunnen ook door u als ouder ingebracht worden. Bespreek uw onderwerp altijd eerst met de leerkracht van uw kind. De leerkracht kan desgewenst een afspraak met u plannen of u verwijzen naar de directie, Annemieke Verweij.

Uiteraard mag u ook één van de ouders uit de oudergeleding om raad vragen, zij kunnen u de weg wijzen naar de juiste persoon of kunnen uw vraag met u bespreken of oplossen. 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

In de GMR zitten de vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden van alle scholen die onder Stichting Robijn vallen. Dit zijn de openbare basisscholen in Nieuwegein en IJsselstein. In de GMR worden alle zaken van gemeenschappelijk belang besproken. Tijdens deze vergadering is een vertegenwoordiger van het bestuur van Robijn aanwezig.

De Meander is binnen de GMR momenteel niet vertegenwoordigd (vacature). Een GMR-lid is ook aanwezig bij de MR-vergaderingen om kennis over te dragen tussen de MR en GMR en vice versa. Bent u de persoon die wij zoeken voor onze GMR? Neem dan contact op via: mail@demeander.nl

PR-commissie

De doelstelling van deze werkgroep is het vergroten van de naamsbekendheid van De Meander binnen en buiten de wijk en het bevorderen van de interne en externe communicatie. De commissie bestaat uit ouders en teamleden. Op dit moment is er geen PR-werkgroep actief.

 

Foto's -

onze Agenda / Nieuwsbrieven